Tijdschrift voor Mediageschiedenis vraagt om bijdragen voor het themanummer “De Eerste Wereldoorlog als media event: Nederland en België”

(For English, see below)
De Eerste Wereldoorlog was een media-evenement van formaat. Het doel van
het themanummer is in kaart brengen hoe het medialandschap er tijdens de
oorlog uitzag, hoe het veranderde, en hoe die veranderingen doorwerkten in de
naoorlogse periode. Daarbij wordt een vergelijkend perspectief gehanteerd
tussen het in de oorlog betrokken België en het neutrale buurland Nederland.
De oorlog zorgde voor een honger naar nieuws en beelden, ook in het
neutrale Nederland. Tegelijkertijd maakte de censuur die er in de betrokken
Europese landen heerste, betrouwbare informatie schaars. Oorlogvoerende
naties en hun aanhangers vochten een propagandaoorlog uit en streden ook in
neutrale landen om de gunst van het publiek. Hierdoor kon er niet langer
vertrouwd worden op voorheen neutrale persbureaus zoals Havas, Reuters en
Wolff. Journalisten werden teruggeworpen op hun eigen verslaggeving. Als
gevolg hiervan kreeg de moderne journalistiek een impuls. De Telegraaf
behaalde successen door het invoeren van een persoonlijk-emotionele
schrijftrant die afweek van de elders gangbare neutraal-afstandelijke stijl.
Geïllustreerde bladen als Panorama en Het Leven speelden in op de
nieuwsgierigheid van de burger en vergrootten hun massaal groeiende oplagen
door (fotografische) beelden van de oorlog te publiceren. Ook naar bewegende
beelden was een toenemende vraag: het bioscoopbezoek steeg en de
Nederlandse filmindustrie bloeide als nooit tevoren.
Dat de oorlog grote impact had op het medialandschap in België, behoeft
geen betoog. De Duitse bezetting, die meer dan vier jaar duurde, zette het
reguliere mediabedrijf volledig op z’n kop door strenge restricties op te leggen.
De strikte censuur die door de bezetter werd ingesteld, deed verschillende
kranten besluiten tot een publicatiestop. De nieuwshonger van de bevolking werd
vooral gestild door sluikbladen die naast de reguliere bezette pers een parallel
schaduwnieuwscircuit vormden. De oorlog leverde ook nieuwe genres op zoals
de loopgraafkranten die langs het hele front en dus ook in België ontstonden.
Ook het filmbedrijf kwam in belangrijke mate onder supervisie van de bezetter te
staan. Hierdoor kwam de binnenlandse filmproductie nagenoeg tot stilstand.
Films uit de geallieerde landen werden verboden en gaandeweg vervangen door
Duitse, Hongaarse en Scandinavische producties.
Welke impact had de oorlog op de productie, distributie en consumptie
van media in de Lage Landen? Hoe veranderden de verhoudingen tussen
ondernemers, producenten, publieken, overheden en andere betrokken partijen?
Ontstonden er nieuwe genres, nieuwe stijlen en benaderingen? Welk
grensverkeer ontstond er letterlijk en figuurlijk tussen België en Nederland op
mediagebied tijdens de oorlog? Op welke terreinen zien we continuïteiten in een
periode die juist wordt gezien als een breukvlak op zoveel fronten? De redactie
van het Tijdschrift voor Mediageschiedenis staat open voor bijdragen over
diverse media en uitingsvormen (naast de reeds genoemde geschreven
journalistiek en film, ook theater, fotografie, literatuur, of bijvoorbeeld de
spotprent). Zowel bijdragen over de oorlogsperiode zelf, als ook over de na- en
doorwerking in later jaren zijn welkom. Liefst zien we artikelen tegemoet met een
vergelijkend perspectief op België en Nederland, maar de redactie nodigt ook
auteurs uit die alleen over één van beide landen schrijven.
Voor dit themanummer zijn we in het bijzonder op zoek naar artikelen die zich
vanuit comparatief oogpunt richten op één de volgende thema’s uit deze, niet
uitputtende, lijst:
- De invloed van de Eerste Wereldoorlog op de verslaggeving in verschillende
media
- De opkomst van een visuele cultuur onder invloed van de Eerste
Wereldoorlog
- De manier waarop de Eerste Wereldoorlog verbeeld is in verschillende media
- De discussies over journalistiek, film, theater of andere media die zich
ontsponnen heeft binnen de context van de Eerste Wereldoorlog.
- De relatie tussen nieuws en amusement tijdens de Eerste Wereldoorlog
- De impact van propaganda op het mediabestel tijdens de Eerste
Wereldoorlog
- Economische aspecten van het mediabedrijf tijdens de Eerste Wereldoorlog
- De doorwerking van de Eerste Wereldoorlog in het medialandschap van erna
- De plaats en rol van media in de herdenkingscultuur rondom de Eerste
Wereldoorlog
- De wisselwerking tussen technologische innovatie en stilistische vernieuwing
in mediaproductie of –consumptie tijdens de Eerste Wereldoorlog
- Verras ons!
Voorstellen voor artikelen (circa 300 woorden) kunnen uiterlijk tot 1 mei 2014
worden ingediend bij de redactie, via Thunnis van Oort (T.vanOort@uu.nl). Een
definitieve versie van het artikel dient uiterlijk 1 september te worden ingestuurd.
Het nummer verschijnt eind december 2014.
Het Tijdschrift voor Mediageschiedenis is een Nederlandstalig peer-reviewed
wetenschappelijk tijdschrift dat tweejaarlijks online in open-access verschijnt. De
redactie prefereert bijdragen in het Nederlands, maar artikelen in het Engels
worden ook geaccepteerd. Zie voor auteursrichtlijnen de website:
http://www.tmgonline.nl/index.php/tmg/about/submissions#authorGuidelines

Call for papers: Special Issue Tijdschrift voor
Mediageschiedenis ‘The First World War as Media Event: the
Netherlands and Belgium’
The First World War was a formidable media event. The aim of this special issue
is to chart the media landscape during the war and investigate how it transformed
during and after the war. These questions are approached from a comparative
perspective focusing on occupied Belgium and its neutral neighbor, the
Netherlands.
The war infused a strong demand for news and images, also in the neutral
Netherlands. At the same time the censorship in the European countries that
were at war made reliable information scarce. The belligerent nations and their
allies fought a propaganda war, in which they also tried to win the favor of the
public of the neutral countries. For that reason the formerly neutral press
agencies, such as Havas, Reuters and Wolff. Journalists were thrown back on
their own original coverage of the news. This gave an impulse to the
development of modern reporting. In the Netherlands, De Telegraaf successfully
attracted readers by adopting an personal-emotional way of reporting, which
deviated from the neutral-detached style that was dominant in this period.
Illustrated magazines, such as Panorama en Het Leven anticipated the curiosity
of the public and saw their circulation grow rapidly by publishing (photographic)
images of the war. Moving images also became increasingly popular: the cinema
appealed to a growing audience and the Dutch movie industry blossomed.
Obviously, the war impacted the media landscape in Belgium. The
German occupation, lasting over four years, enforced severe restrictions that
caused upheaval in the media industries. Strict censorship by the occupying
powers made several dailies decide to cease publication. The thirst for news was
for a large part lavished by emerging clandestine papers that created a parallel
underground news network. The war resulted in new genres, like ‘trenchpapers’
that were created throughout the entire front and thus also in Belgium. Cinema
was also largely controlled by the Germans, which brought the national movie
business to a standstill. Furthermore, movies from the allied countries were
banned and replaced with German, Hungarian and Scandanavian productions.
How did the war impact the production, distribution and consumption of
media in the Low Countries? How did it transform the relationships between
entrepeneurs, producers, audiences, government organizations, and other
stakeholders? Which new genres and styles developed? What cross-border
traffic occurred literally and figuratively between the Netherlands and Belgium
with regard to media production or consumption? Can we distinguish continuities
in a period that is so strongly associated with discontinuity? Tijdschrift voor
Mediageschiedenis is interested in contributions on any medium or genre
(besides written journalism and film, mentioned above, also theater,
photography, literature, or for instance cartoons). Both contributions on the war
period itself are welcome, as well as articles on impact in later years. We prefer a
comparative perspective on Belgium and the Netherlands, but the editors also
invite authors who write about one of the two countries exclusively.
For this special issue, we are particularly looking for articles that focus from a
comparative perspective on the following themes from this list (not exhaustive):
- The impact of the First World War on journalism in various media
- The emergence of a visual culture under the influence of the First World War
- The way the First World War is represented in different media
- Discussions about journalism, film, theater or other media within the context of
the First World War.
- The relationship between news and entertainment during the First World War
- The influence of propaganda on the media system during the First World War
- Economic aspects of media industries during the First World War
- The effect of the First World War in the post-war media landscape
- The place and role of media in the memory culture surrounding the First World
War
- The interaction between technological innovation and stylistic innovation in
media production and consumption during the First World War
- Surprise us !
Proposals for articles (approximately 300 words) may be submitted to the editor
via Thunnis Oort (T.vanOort@uu.nl) no later than May 1 2014. A final version of
the article is expected by September 1. The issue appears at the end of
December 2014.
Tijdschrift voor Mediageschiedenis (Journal for Media History) is a Dutch peerreviewed
scientific journal that biannually appears online in open access. The
editors prefer contributions in Dutch, but articles in English are also accepted.
For author guidelines, see the website:
http://www.tmgonline.nl/index.php/tmg/about/submissions#authorGu

Discussieavond ‘Geschiedenis & Games’

door de Vereniging Geschiedenis, Beeld en Geluid

Datum: 14 april 2014
Inloop: 19:30
Aanvang: 20:00
Locatie: IJsfontein, Haarlemmerweg 4, Amsterdam (aan het Westerpark)
Toegang gratis

Steeds vaker is de geschiedenis bron voor spellenmakers. Commerciële gamestudios brengen de recente geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog (Call of Duty)of het Florence van de Medici en de Renaissance (Assassin's Creed) tot leven. En ook in serious games komt de geschiedenis vaak naar voren. Bijvoorbeeld de recente geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, zoals in de aan het gelijknamige NPS-programma verbonden game 13 in de oorlog, ontwikkeld door IJsfontein. Maar ook de geschiedenis buiten het bereik van het 'collectieve geheugen', bijvoorbeeld in de onlangs gelanceerde app Het spel van de Gouden Eeuw, ontwikkeld door de gamedesigners van Monkeybizniz.

goudeneeuwspel 13indeoorlog

Tijdens de discussie-avond 'Geschiedenis & Games' gaan gamedesigners Jan Willem Huisman (IJsfontein) en Dimme van der Hout (Monkeybizniz) en universitair docent nieuwe media en digitale cultuur René Glas (Universiteit Utrecht ) met elkaar en het publiek in gesprek over dit onderwerp. Put je als gamedesigner inspiratie uit concrete archiefbeelden van een periode of gebeurtenis, als die er zijn? En hoe geef je de geschiedenis weer als er weinig of geen beeld is van een tijd? Hoe komt dan de verbeelding van die geschiedenis tot stand? Moet je dicht bij een historische waarheid blijven, of kun je die loslaten? Hoe ga je om met het collectieve beeld dat van een bepaalde tijd bestaat?

U bent als GBG-lid van harte uitgenodigd voor deze discussie-avond. En stuur deze uitnodiging graag ook door naar mogelijke andere geïnteresseerden!

DE BASIS voor ‘vervaardiging van tekst’ en ‘vervaardiging van beeld’ nu vernieuwd

Na een grondig proces van inspraak door experts en vele tekstherzieningen heeft DEN twee onderdelen binnen DE BASIS vernieuwd: de BASIS voor vervaardiging van tekst en vervaardiging van beeld. De vernieuwde richtlijnen en minimale eisen garanderen een duurzame en verantwoorde manier om digitale tekst en digitaal beeld te vervaardigen. De teksten staan open voor commentaar!

Lees verder op de website.

europeana1914-1918

Europeana 1914-1918 – Onbekende verhalen & officiële geschiedenissen van WW1


Ontdek verhalen, films en ander historisch materiaal over de Eerste Wereldoorlog en voeg uw eigen familiegeschiedenis toe. Europeana 1914-1918 brengt materiaal uit bibliotheken en archieven uit de hele wereld samen met persoonlijke herinneringen en memorabilia van gezinnen uit heel Europa. Ontdekken. Leren. Onderzoeken. Gebruiken. Delen.

 

FIAT/IFTA seminar on television documentary March, 13th and 14th 2014

Dear Sir, Madam,

 

On 13 and 14 March 2014 FIAT/IFTA, the international federation of television archives, organises a two-day international seminar on television documentary.

 

On the first day (13 March) former and current practitioners (commissioning editors, directors, critics and archivists) will discuss their work in a series of witness seminars.

A keynote speaker will express his thoughts on the state of television documentary.

 

On the second day (14 March) academics will present short papers on various aspects of television documentary, its history, practice and aesthetics.

The day will kick off with a keynote lecture by Paul Kerr, Senior Lecturer in Television Production at Middlesex University.

 

On both days extracts from relevant television documentaries will be shown on the big screen in the main auditorium of the Netherlands Institute for Sound and Vision.

 

The seminar is organised by the FIAT/IFTA Television Studies Commission, whose aim it is to promote academic research of the holdings of television archives that are a member of the federation.

It will take place at the Netherlands Institute for Sound and Vision in Hilversum, Netherlands. Programme details will be available in January 2014. For further information: FIAT/IFTA TSC-Seminar2014

 

Kind regards,

 

FIAT/IFTA TSC Seminar team 2014

T +31 35 677 4999
F +31 35 677 3307

 

nieuwe versie van Historici.nl

Uitnodiging
KNHG en Huygens ING lanceren nieuwe versie van Historici.nl


14 januari 2014 van 16.00 tot 17.30 uur


Koninklijke Bibliotheek Den Haag


Toegang gratis


 Aanmelden info@knhg.nl of 070-3140363


Als beroepsorganisatie van en voor historici werkt het KNHG aan de vernieuwing van het vak. Samen met het Huygens ING bieden we de gemeenschap van professionele historici nu een digitaal platform voor online discussie en samenwerking.

Wil je als onderzoeker, student, docent, archivaris, museummedewerker of historisch geïnteresseerde discussiëren met vakgenoten over actuele historische en maatschappelijke thema’s, onderzoeksrapporten, methoden & technieken, bronnen, films, tv-programma's en tentoonstellingen? Ga vanaf 14 januari 2014 naar het vernieuwde Historici.nl en start een eigen online groep.

Historici.nl blijft dé startpagina voor informatie en actualiteit, en blijft toegang bieden tot een schat aan digitale bronnen en publicaties.

 

Publieksdebat Digitale Geschiedenis


De lancering wordt gevierd met een Publieksdebat Digitale Geschiedenis. Prikkelende stellingen nodigen op 14 januari de aanwezigen uit om te discussiëren over de (on)mogelijkheden van digitale geschiedenis. Lees vanaf 18 december 2013 online ook het speciale themanummer Digital History van BMGN – Low Countries Historical Review.Stellingen


* Door onze groeiende digitale voetafdruk kunnen we in de toekomst de geschiedenis beter voorspellen en verklaren. Onze historische onderzoekspraktijk, onze analyses en onze kennisproductie veranderen daardoor fundamenteel.


* Digitale geschiedenis is onbelangrijk voor de meeste historici. De vragen die digitale geschiedenis in het geesteswetenschappelijk domein brengt zijn helemaal niet nieuw, en ook niet vernieuwend.


* Voor historisch onderzoek zijn tijdstip, gebeurtenis en plaats de belangrijke entiteiten. ‘Big data’ leveren daarover onvoldoende informatie op zodat statistisch relevante conclusies volstrekt onmogelijk zijn.


* Digitale geschiedenis maakt nieuw empirisch historisch onderzoek mogelijk. Digitale geschiedenis versterkt daardoor de identiteit van het vak als wetenschappelijke discipline.Programma


16.00 uur Opening met korte reacties op de stellingen door onder meer Susan Legêne (voorzitter KNHG en hoogleraar VU) en Lex Heerma van Voss (directeur Huygens ING)

16.15 - 17.00 uur Publieksdebat onder leiding van Leonie de Goei (directeur KNHG, managing editor BMGN – LCHR, projectleider Historici.nl) en Joris van Zundert (onderzoeker digital & computational humanities Huygens ING)

17.00 - 17.30 uur Lancering door de redactie van Historici.nl en aansluitend borrel

  - See more at: http://www.historici.nl/Nieuws/Actueel/Uitnodiging%20Lancering%20nieuwe%20versie%20Historici.nl#sthash.sP0wKMk4.dpuf